Faculty & Staff

Position: Home - Faculty & Staff

Faculty & Staff

Department Title Names
Medicinal Chemistry Professor Linkun An, Xianzhang Bu, Albert S.C. ChanLianquan Gu, Zhishu Huang, Xianxing Jiang, Xingshu Li, Ding Li, Gui LuHaibin Luo, Honggen Wang, Jun XuMing Yan, Yong Zou
Associate Professor Zhiyi Cheng, Feng He, Shiliang Huang, Tianmiao Ou, Jiaheng Tan, Shijun Wen,  Ruibo Wu, Xuejing Zhang
Pharmacology Professor Min Huang, Peng Huang, Heqing Huang, Zhiying Huang, Peiqing Liu, Rongbiao Pi, Kejian Zhang
Associate Professor Huichang Bi,  Jianmin Jiang, Min Li, Xueding Wang, Jiantao Ye, Guoping Zhong
Pharmaceutics Professor Chuanbin WuMin Feng
Associate Professor Haiyan Hu , Ming Lu, Yuehong Xu, Chunshun Zhao
Pharmacognosy & Natural Medicinal Chemistry Professor Depo Yang, Sheng Yin
Associate Professor Lin Jiang, Wenjian lan, Jun WangDongmei Wang,
Microbial and biochemical pharmacy Professor Roger Kornberg, Jun Du, Qing Li, Zhong Wang
Associate Professor Ge ZhangHongsheng Wang
Pharmaceutical Analysis Professor Zuanguang Chen
Associate Professor Zhiyong Xie Xinjun XuMeicun Yao, Xie Zhou